Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Nákupný poriadok

1. Úvod


Tento nákupný poriadok je platný pre internetový obchod lacne-kachle.sk a spoločne s reklamačným poriadkom určuje podmienky predaja a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho ( lacne-kachle.sk ) a kupujúceho ( zákazník ) .Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom nákupu, prečítajte si stránku Ako nakupovať. Informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu lacne-kachle.sk získate v záložke " kontakt ".


2. objednávka tovaru


1. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto nákupným poriadkom as reklamačným poriadkom.

2. Všetky podané objednávky sú považované za záväzné.

3. Každá objednávka bude ihneď po odoslaní potvrdená formou e - mailovej správy. Tá bude zaslaná na e - mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii (objednávke) a bude obsahovať tieto informácie: údaje o zákazníkovi, dodaciu adresu, údaje o objednanom tovare, počet kusov objednaného tovaru, atď

4. Následne bude zákazník kontaktovaný telefonicky, alebo e - mailom a bude s ním konzultovať termín dodania. Termín doručenia zásielky bude zvolený s ohľadom na požiadavku zákazníka pri odosielaní objednávky ( zákazník ho zapíše do poľa " Pripojiť vzkaz " pri odosielaní objednávky v pokladni ) . Pre kontrolu bude termín zákazníkovi zaslaný e - mailom spolu s informáciami o zásielke. Pokiaľ bude zákazník požadovať iný termín než uvedený v e - mailu informuje o tom čo najskôr predávajúceho.

5. Ak je to možné, uvádzajte pri registrácii ( objednávke ) aj telefonický kontakt.

6. Ak zákazník po prijatí potvrdenia objednávky zistí, že je niektorý z údajov chybný alebo nedostatočne vyplnený je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť čo najskôr predávajúcemu. Najlepšie e - mailom na adresu: lacne-kachle.sk. Zákazník napíše do predmetu správy " Oprava objednávky " a do jej tela číslo objednávky a správne údaje.

7. Zákazník sa môže o stave svojej objednávky informovať telefonicky .

C. Reklamácia

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu lacne-kachle.sk a právnym poriadkom platným v SR.

D. Odstúpenie od objednávky - storno
Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote ( určujúci je dátum odoslania ). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť plnú sumu vopred dohodnutým spôsobom. Rozhodne nás však pred odoslaním tovaru kontaktujte na adrese kamna-za-pusu@centrum.cz Upozorňujeme, že zásielky na dobierku nepreberáme! Dopravu od kupujúceho k predávajúcemu zabezpečuje kupujúci na svoje náklady .
Kupujúci nemôže, podľa odseku 7 občianskeho zákonníka č.367/2000 , odstúpiť od kúpnej zmluvy:

1. na poskytovanie služieb , ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,

3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu alebo zastaraniu.

4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

5. na dodávku novín, periodík a časopisov,

6. spočívajúcich v hre alebo lotérii

E. Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcej kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný ( ak nemožno splniť kupujúceho požiadavku ) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo to neodporuje povahe veci.

F. Práva a povinnosti predávajúceho


1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo možno najbližšej dobe. Ak predávajúci nebude môcť expedovať tovaru ( z dôvodu vypredania zásob a podobne ... ), uvedomí zákazníka , najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky, o situácii a ponúkne mu náhradné riešenie.

2. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť ku každej objednávke daňový doklad a dodací list a odovzdať ich zákazníkovi.

3. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ zákazník opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

4. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy ( záväznej objednávky ) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným ( z dôvodu vypredania tovaru a podobne ... ), ak sa nedohodne s zákazníkom na novom plnení.

5. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou prihlasovacieho mena a hesla.

6. V prípade, že zákazník uhradí platbu za objednávku pred dodaním tovaru a predávajúci nebude schopný túto objednávku uskutočniť, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu bezodkladne plnú sumu späť.

G. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu a kontaktný telefón, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

3. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby nikto nemal prístup k jeho prihlasovaciemu menu a heslu, ktoré vyplnil pri registrácii.

4. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14 dní od doručenia.

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, po zaplatení kúpnej ceny a po jeho prevzatí.

H. Bezpečnostné dojednania - ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu lacne-kachle.sk prehlasuje a zaväzuje sa, že Vaše osobné údaje budú využité výhradne za účelom realizácie objednaných služieb (napr. dodanie tovaru) a slúžia tiež na prevedenie nevyhnutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikáciu Vašej platby uskutočnenej bankovým prevodom.